5.–9. 8. 2024

 

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav českého národního korpusu

pořádají

5.–9. srpna 2024

 

XI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

BOHEMISTIKA V JAZYKOVÉM A KULTURNÍM KONTAKTU SE SVĚTEM

Konference proběhne ve vazbě na 67. běh

Letní školy slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  http://lsss.ff.cuni.cz/

Sympozium je věnováno problematice bohemistiky pro cizince a žákovských korpusů, otevírá prostor pro setkávání badatelů, kteří působí      v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování.

 

Vítány jsou příspěvky vztahující se k uvedeným tematickým okruhům v jejich celém úhrnu; budou pořádány do šesti plánovaných sekcí:

    • Čeština jako jazyk cizí
    • Čeština jako jazyk druhý
    • Čeština jako jazyk zděděný
    • Čeština v kontrastu s ostatními jazyky
    • Lingvodidaktika
    • Žákovské korpusy

 

 • Délka příspěvku: 20 min, 10 min diskuse.
 • Konferenční jazyky: čeština, angličtina, slovenština.  
 • Přihlášení: do 31. 5. 2024 Přihláška včetně abstraktu podávejte prostřednictvím webu sympozia, záložka Registrace. Abstrakty budou posouzeny dvěma recenzenty.

 

    • Termín odevzdání příspěvku 8. 9. 2024.
    • Na stránkách sympozia bude publikována kniha abstraktů.

 

 • Součástí programu jsou:
    • předkonferenční workshopy, které seznamují s novými elektronickými aplikacemi a výukovými materiály pro výuku češtiny pro cizince,
    • plenární přednášky shrnující aktuální vývoj v oblasti bohemistiky pro cizince,
    • paralelní sekce, v nichž budou prezentovány aktuální vědecké výsledky, metodické postupy, knižní publikace a elektronické aplikace,
    • soutěžní posterová sekce určená zahraničním Ph.D. studentům, kteří budou soutěžit o cenu Nejlepšího konferenčního posteru 2024. Hlavním tématem této sekce bude široko pojaté téma Čeština v zahraničí. Nejlepší prezentace bude odměněna stipendiem pro Letní školu slovanských studií 2025 v Praze,
    • kulturní akce na závěr sympozia.

Ilustrační foto