O sympoziu

BOHEMISTIKA V JAZYKOVÉM A KULTURNÍ KONTAKTU SE SVĚTEM

 

5.–9. 8. 2024

 

XI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se uskuteční 5.–9. srpna 2024 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Sympozium, které proběhne v rámci Letní školy slovanských studií, společně pořádají Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav českého národního korpusu FF UK.  

Sympozium je věnováno problematice bohemistiky pro cizince, českého znakového jazyka a komunikace neslyšících a také žákovských korpusů. Tato tři témata spojují zaměření hlavního pořadatele konference Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících. Sympozium otevírá prostor pro setkávání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování.  

Vítány jsou příspěvky vztahující se k uvedeným tematickým okruhům v jejich celém úhrnu; budou pořádány do šesti plánovaných sekcí:  

 • Čeština jako jazyk cizí
 • Čeština jako jazyk druhý
 • Čeština jako jazyk zděděný
 • Čeština v kontrastu s ostatními jazyky
 • Lingvodidaktika
 • Žákovské korpusy

Plánovaná délka příspěvku je 20 minut a 10 minut na diskusi. Konferenčními jazyky jsou čeština, angličtina a slovenština.   

Přihlášku včetně abstraktu podávejte prosím do 31. 5. 2024 prostřednictvím webové aplikace v záložce Registrace. Abstrakty budou posouzeny dvěma recenzenty. 

Vybrané příspěvky ze sympozia budou po obvyklém recenzním řízení zveřejněny v časopise Korpus – Gramatika – Axiologie. Termín odevzdání příspěvku je stanoven na 8. 9. 2024.

Součástí programu sympozia jsou

 • předkonferenční workshopy, které seznamují s novými elektronickými aplikacemi a novými výukovými materiály pro výuku češtiny pro cizince,
 • plenární přednášky shrnující aktuální vývoj v oblasti bohemistiky pro cizince,
 • paralelní sekce, v nichž budou prezentovány aktuální vědecké výsledky, metodické postupy, knižní publikace a elektronické aplikace,
 • soutěžní posterová sekce určená zahraničním Ph.D. studentům, kteří budou soutěžit o cenu Nejlepšího konferenčního posteru 2024. Hlavním tématem této sekce bude široko pojaté téma Čeština v zahraniční. Nejlepší prezentace bude odměněna stipendiem pro Letní školu slovanských studií 2025 v Praze
 • kulturní akce na závěr sympozia.

 

                        PŘIHLÁŠKA 

Úvod > O sympoziu